Zoek een rit

Carpoolen is nog nooit zo gemakkelijk geweest!

Chauffeurs:

Besparen brandstof

Lifters:

Reizen goedkoper!

image

Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied en dienstverlening

1.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden gelden voor alle gebruikers van deze rideshare community (communicatieplatform); e24.nl.

2.

E24.nl biedt met deze rideshare community een online mogelijkheid aan gebruikers een platform om met elkaar in contact te treden om passagier en bestuurder bij elkaar te brengen voor het maken van een carpoolafspraak, althans om een “ridesharing; meerijden” te organiseren, waarbij E24.nl geen garantie op succes geeft op een ridesharing.

3.

Het carpoolen zelf wordt niet door E24.nl georganiseerd en is enkel het resultaat van een afspraak tussen bestuurder en passagier(s).

 

2.

Definities

a.

“Ridesharing” betekent het delen van een voertuig voor een rit door een bestuurder, die een passagier op die reis meeneemt, in ruil voor een bijdrage in de kosten.

b.

Gebruiker oftewel Gebruikers van de rideshare community” betreffen zowel bestuurders als passagiers van 16 jaar of ouder die zich voor deze rideshare community hebben ingeschreven.

c.

Bestuurder”: is de persoon in het bezit van een geldig rijbewijs die de website gebruikt om een rideshare met een passagier aan te bieden en om die passagier op een overeengekomen tijdstip naar een bepaalde bestemming te brengen in ruil voor de bijdrage in de kosten.

d.

Passagier” betekent een persoon die een aanbod van een bestuurder heeft aanvaard.

e.

Dienst” verwijst naar alle diensten die door de website aan de leden worden aangeboden.

f.

Rit” betekent een bepaalde reis waarover een bestuurder en een passagier via de website zijn overeengekomen.

g.

Gebruikersaccount” betekent een account op de website die door een lid werd aangemaakt en wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de diensten die door de website worden aangeboden.

h.

Auto”: gaat over het voertuig dat door de bestuurder voor een rideshare wordt aangeboden.

3


Aanvaarden van de voorwaarden

 

1.

Uitsluitend personen van 16 jaar en ouder kunnen zich als gebruiker van deze rideshare community inschrijven. Bij inschrijving verklaart de gebruiker tenminste 16 jaar oud te zijn, ofwel toestemming van ouder of voogd te hebben om zich in te schrijven.

2.

Gebruikers die zich als bestuurder inschrijven en aanbieden dienen in het bezit te zijn van een in Nederland geldig rijbewijs.

3.

Deze voorwaarden gelden voor elk gebruik van de website voor de gebruikers van de rideshare community.  Door de website te gebruiken, aanvaarden gebruikers deze voorwaarden., zelfs als het lid geen gebruikersaccount creëert.

4.

Bij de inschrijving verklaart de gebruiker zich akkoord met deze voorwaarden door het vakje ‘ik ga akkoord met de gebruikersvoorwaarden’ aan te vinken.

5.

Zolang deze voorwaarden niet worden aanvaard, wordt de toegang tot de diensten geweigerd.
 

4.

(Persoons)gegevens, correspondentie

1.

De gebruikers zijn verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de (persoons)gegevens die zij verstrekken bij het gebruik van deze rideshare community.

2.

De gebruikers zijn gehouden op correcte en beleefde wijze met elkaar te corresponderen. Iedere uiting in strijd met de wet, openbare orde of goede zeden is verboden.

3.

Ingeval een gebruiker zich niet op correcte en beleefde wijze met een andere gebruiker correspndeert, behoudt e24.nl zich het recht om het desbetreffende gebruikersaccount in te trekken.

 

5.

Gebruik, gebruikersaccount en juistheid van informatie

1.

Deze rideshare community mag alleen worden gebruikt om met elkaar in contact te treden voor het maken van een carpoolafspraak.

2.

Ieder ander gebruik, waaronder uitdrukkelijk begrepen acquisitie en het maken van reclame, is verboden.

3.

Om de diensten te kunnen gebruiken, moet elk gebruiker een gebruikersaccount creëren.

4.

De gebruiker gaat ermee akkoord om de door E24 gevraagde persoonlijke informatie te verschaffen. In het bijzonder zal de gebruiker worden gevraagd om zijn of haar voornaam, familienaam, leeftijd, aanspreektitel, geldige telefoonnummer en e-mailadres te geven.

5.

Gebruikers gaan ermee akkoord en aanvaarden dat alle informatie die ze aan E24 verschaffen bij het creëren van hun gebruikersaccount op elk tijdstip in alle opzichten juist, volledig en accuraat is. Gebruikers gaan er ook mee akkoord dat alle informatie die ze aan E24 verschaffen of op de website publiceren met betrekking tot een rit, een auto of een rideshare juist, accuraat en volledig is.

6.
 

Verantwoordelijk- en aansprakelijkheid

1.

De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid, hun bezittingen, hun comfort, het slagen van een carpoolafspraak en voor al hetgeen met het gebruik van deze rideshare community en (het maken van) de carpoolafspraken verband houdt.

2.

E24 is geen partij in de overeenkomst tussen een bestuurder en passagier en is dus niet aansprakelijk voor enige schade (direct of indirect), ontstaan door het gebruik van deze rideshare community, ontstaan door of tijdens een carpoolafspraak die via deze rideshare community tot stand is gekomen of ontstaan door het niet doorgaan dan wel door vertraging ervan, tenzij het verlies of de schade het gevolg is van nalatigheid door E24.

3.

E24 is niet aansprakelijk voor informatie dat door een gebruiker werd verschaft dat onvolledig, inaccuraat, misleidend of vals is.

4.

Tenzij uitdrukkelijk door E24 toegestaan, zijn members beperkt tot één gebruikersaccount per member. Geen enkel gebruikersaccount mag namens een ander persoon worden gecreëerd.

7.

Rit

1.

De bestuurders zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle verkeers- en veiligheidsregels tijdens de rit. Zij zijn er ook verantwoordelijk voor dat hun auto voldoet aan alle wettelijke eisen om op de openbare weg te mogen rijden en dat hun auto is verzekerd conform de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.

2.

Zowel de bestuurders als de passagiers mogen tijdens de rit geen verboden en/of gevaarlijke producten of middelen gebruiken of vervoeren.

3.

De bestuurders en passagiers zijn bij een carpoolafspraak gerechtigd om na te gaan of de andere partij aan het in dit artikel bepaalde voldoet. Partijen zijn bij een carpoolafspraak gehouden dit ten genoegen van de andere partij aan te tonen.

8.

Tarieven

E24.nl is transparant over de dienstverlening die ze aanbiedt. E24 verdient door passagier en bestuurder bij elkaar te brengen. De passagier betaalt een  x bedrag om de gegevens van de bestuurder te krijgen, althans mogen in te zien. Betaling gaat via iDeal of een andere methode.

Bestuurder meldt zich bij E24 aan en vervolgens plaatst hij (zij) zijn rit. Bestuurder vraagt een bijdrage voor deze rit. De bijdrage  voor deze rit wordt op onze website vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om de betaling op het moment van de rit met de passagier te regelen. De bijdragen worden door bestuurder en passagier beheerd. E24 heeft niets met deze bijdrage te maken, brengt alleen passagiers en bestuurders bij elkaar.

9.

Verwijdering

1.

In geval een gebruiker zich niet zich niet aan een van deze voorwaarden houdt, behoudt E24.nl zich het recht deze gebruiker te verwijderen van deze rideshare community en het desbetreffende gebruikersaccount in te trekken.

10.

Wijziging

1.

E24.nl is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Bovendien kan e24.nl te allen tijde zonder kennisgeving en zonder verplichting aan gebruikers de via de website aangeboden diensten, de functies van de website en/of “de look en het gevoel” van de website veranderen of verbeteren.

2.

Alle wijzigingen aan de website, de diensten of de voorwaarden gaan van kracht zodra die wijzigingen op de website worden gepubliceerd.

3.

Zodra leden na de publicatie van de gewijzigde voorwaarden van de door de website aangeboden diensten gebruikmaken, worden die gewijzigde voorwaarden als aanvaard beschouwd. 

 

 

Orgy